Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH A DATOVÝCH SLUŽEB
Odesílatel Lucie Schejbalová
Organizace odesílatele statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2011 06:59:18
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1. ANO, lze to akceptovat, ale nevidíme v tom žádný přínos, podpis tří stran na jedné smlouvě prodlužuje dobu jejího uzavření a administrativní náročnost se zvyšuje (máme vyzkoušené). Administrace podpisu smluv (předávání k pdpisu mezi subjekty) v tomto případě bude plně v organizaci uchazeče.

2. ANO, zadavatel přijme aktuální pojistný certifikát a čestné prohlášení se závazkem o udržování svého pojištění odpovědnosti za škodu po dobu plnění zakázky.

Původní zpráva

Datum 20.06.2011 17:00:20
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V reakci na odpověď upřesňujeme dotaz vznesený dne 14.6. pod bodem 3.
3. Bude akceptovat Zadavatel uzavírání smluvního vztahu se subjekty (dalšími účastníky) uvedenými v příloze č. 3 ZD formou přistoupení k Rámcové smlouvě, uzavřené mezi Účastníkem (St. m.Děčín) uvedeným v Příloze č.4 ZD a Poskytovatelem, dle předem dohodnutého harmonogramu a za předpokladu že jednotlivé SIM karty nebudou vedeny pod IČ Účastníka (St.m.Děčín), ale budou vedeny pod IČ konkrétních přistupujících subjektů (dalších účastníků). – tj. p.o. nebo obcí? Účastníkovi (St.m.Děčín) tak v této souvislosti nebude narůstat objem SIM karet, které by musel administrovat.

V reakci na odpověď ze dne 13.6 na dotaz zaslaný 7.6. zasíláme zasíláme následující dotaz.

Uchazeč není schopen předložit ujednání o prolongaci pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy, neboť pojištění je smluvně uzavíráno vždy pouze na jeden rok a dle interních procesů a regulí vždy k 31.5. opětovně tendrováno. Z těchto důvodů pojistitel není schopen vystavit ani příslib o prodloužení takového pojištění. Přijme zadavatel v rámci úplného prokázání ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu aktuální pojistný certifikát a čestné prohlášení uchazeče obsahující závazek, že bude udržovat své pojištění odpovědnosti za škodu v platnosti v požadovaném rozsahu a vždy k 31.5. předkládat zadavateli platný pojistný certifikát?