Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH A DATOVÝCH SLUŽEB
Odesílatel Lucie Schejbalová
Organizace odesílatele statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2011 07:30:12
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1. Jedná se o částku, která by se měla měnit u každé smlouvy s každým potencionálním účastníkem tj. PO či Obcí, kalkulace vychází cca 40% z měsíční fakturace u služebních SIM.

2. a) Může výpověď podat každá ze smluvních stran? --- ANO
b) Platí pro každou ze smluvních stran 6 -ti měsíční výpovědní lhůta? --- ANO
c) Vzhledem k tomu, že je Smlouva /předepsaný vzor je v ZD/ uzavírána na dobu neurčitou, může ji kterákoliv ze smluvních stran vypovědět i bez uvedení důvodu? --- ANO
d) Pokud je nějaká nezbytná podmínka pro možnost podání výpovědi Smlouvy některou ze smluvních stran, žádáme o její specifikaci. --- NENÍ.
e) Může v zájmu jednoznačnosti a v případě kladného vyjádření zadavatele k výše uvedenému v tomto dotazu přeformulovat ustanovení bodu 8.2 takto :
"Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její písemné výpovědi při dodržení 6 -ti měsíční výpovědní lhůty počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět kdykoliv, i bez uvedení důvodu. Účastník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze za podmínky uvedené v čl. 8.3.1. této smlouvy. --- NENÍ to nutné, vše je jasně napsáno, naopak poslední věta by negovala větu předcházející.

3. NE, smlouva bude vždy s každým subjektem zvlášť, nelze časově skloubit a řešit případné přistoupení či výpovědi.

4. ANO, po vzájemné akceptaci, ale nesmí být narušeny zadávací podmínky.

5. ANO, platí: "Dodavatel nebude za zrušené SIM požadovat žádnou kompenzaci", jen v případě, že by jednotlivé SIM (dílčí smlouva) chtěl někdo převézt nebo ukončit dříve (kratší časový úsek než jeden měsíc) a poskytovatel to akceptoval, bereme vyrovnání jako doplacení příslušného měsíce. Pohyb čísel (převody, nové či ukončení) jsou velmi časté, do smlouvy lze doplnit 1 měsíc na vyřízení požadavku jako ochrana pro poskytovatele a účastník bude všechna čísla (SIM) uvádět do provozu vždy k 1. v měsíci, aby byla i jasná fakturace.

Původní zpráva

Datum 14.06.2011 21:35:14
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1. Zadavatel uvádí v ZD předpokládanou výši veřejná zakázky 32.000.000,- Kč. S tímto podle názoru uchazeče není v souladu v článku 3.8 předepsané Smlouvy uvedená výše minimální fakturované částky ve výši 40.000,- Kč. Připouští Zadavatel možnost navýšení této minimální měsíční fakturované částky, tak aby podle názoru uchazeče odpovídala předpokládané výši veřejné zakázky?

2. Žádáme Zadavatele o bližší vysvětlení, možností vypovědí Smlouvy. Může výpověď podat každá ze smluvních stran ? Platí pro každou ze smluvních stran 6 –ti měsíční výpovědní lhůta ? Vzhledem k tomu, že je Smlouva /předepsaný vzor je v ZD/ uzavírána na dobu neurčitou, může ji kterákoliv ze smluvních stran vypovědět i bez uvedení důvodu ? Pokud je nějaká nezbytná podmínka pro možnost podání výpovědi Smlouvy některou ze smluvních stran, žádáme o její specifikaci. Může v zájmu jednoznačnosti a v případě kladného vyjádření zadavatele k výše uvedenému v tomto dotazu přeformulovat ustanovení bodu 8.2 takto :
„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její písemné výpovědi při dodržení 6 –ti měsíční výpovědní lhůty počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět kdykoliv, i bez uvedení důvodu. Účastník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze za podmínky uvedené v čl. 8.3.1. této smlouvy.

3. Bude akceptovat Zadavatel uzavírání smluvního vztahu se subjekty (dalšími účastníky) uvedenými v příloze č. 3 ZD formou přistoupení ke Smlouvě, uzavřené mezi Účastníkem uvedeným v Příloze č.4 ZD a Poskytovatelem? Co nastane v případě, že další účastník vypoví smluvní vztah (nebo od něho odstoupí) s Poskytovatelem (nebo obráceně), zaniknou i veškeré smluvní vztahy se zbývajícími dalšími účastníky, a s Účastníkem ? Jakou formou se budou ukončovat smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a dalšími účastníky ? Lze něco ve smyslu vysvětlení Zadavatele k tomuto dotazu doplnit do vzoru předepsané Smlouvy ?

4. Může Poskytovatel doplnit do předepsaného vzoru Smlouvy případné další smluvní závazky pro případ neplnění povinností Zadavatele ?

5. Zadavatel uvádí v ZD na str. 4 odst. 1 ve druhé větě „Dodavatel nebude za zrušené SIM požadovat žádnou kompenzaci“. Následně pak v příloze č.4 ZD – Návrh smlouvy v odst. 7.2 připouští nárok Poskytovatele na finanční vyrovnání. Žádáme o upřesnění požadavku.