Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH A DATOVÝCH SLUŽEB
Odesílatel Lucie Schejbalová
Organizace odesílatele statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2011 16:41:35
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Příslib pojišťovny není možné nahradit čestným prohlášením uchazeče. Pokud jste pojištěni a své pojištění budete udržovat v potřebném rozsahu v platnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky, v takovém případě jste povinni předložit pojistnou smlouvu a nemusíte předkládat příslib pojišťovny.

Původní zpráva

Datum 07.06.2011 21:20:25
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

K ZD bodu E) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle zákona 137/2006 Sb.
Přijme zadavatel na místo příslibu pojišťovny čestné prohlášení uchazeče, že bude pojištění odpovědnosti za škodu udržovat v požadovaném rozsahu po celou dobu plnění veřejné zakázky, v případě, že mu bude zakázka přidělena? Uchazeč není z procesních důvodů schopen tento příslib pojišťovny zajistit, neboť je pojištěn v rámci mateřské společnosti ve Španělsku, která každoročně tento předmět pojištění tendruje napříč pojistiteli.